شروع داستان لبخند

متخصصین لبخند با درک این نیاز که نگهداری، بهسازی و نوسازی ساختمان از حالت سنتی به حالت مدرن و با سازمان دهی حرفه ای انجام شود، این مجموعه را سروسامان دادند تا تمام کسانی که دغدغه مواجه شدن با مشکلات ساختمان و خانه خود را دارند به آرامش پایدار برسانند، آرامشی که تنها به اندازه یک تماس با آنها فاصله دارد.

لبخند

درباره ما

در سال های نه چندان دور، خانه های ویلایی با حیاط، مسکن مورد علاقه ایرانیان بود و نگهداری از آن گاهاً به بازسازی و مرمت کشیده می شد ولی با این وجودبیشتر توسط اهالی خانه انجام می شد و گاهاًاستادکاران تجربی نیز به این گروه اضافه می شدند.

 اکنون خانه های ویلایی جای خود را به آپارتمانهای کوچک و بزرگ دادند و جالب آنجاست که هنوز بخش اعظم این نگهداری و بازسازی به عهده اهل خانه بود. 

 

اکنون بازسازی خانه ها از بین نرفت ، اما فرهنگ آپارتمان نشینی و تخصصی شدن فنون باعث شد که این امر توسط مالکین انجام نشود و بسته به مشکل پیش آمده یا نیاز به فرد یا افراد خاص آن رجوع شود .


« این شروع داستان لبخند است»

متخصصین لبخند با درک این نیاز که می بایست نگهداری، بهسازی و نوسازی ساختمان از حالت سنتی به حالت مدرن و با سازمان دهی حرفه ای انجام شود، این مجموعه را سروسامان دادند تا تمام کسانی که دغدغه های مواجه شدن با مشکلات ساختمان و خانه خود را دارند به آرامش پایدار برسانند، آرامشی که تنها به اندازه یک تماس با آنها فاصله دارد.