بهسازی لرزه‌ای  (Seismic Rehabilitation)

بهسازی که مفهومی است گسترده و فراگیر و دارای وجوه مختلف و متعدد و لرزه‌ای زلزله که مشخص می‌کند چه نوع بهسازی موردنظر است.بهسازی لرزه‌ای به معنای بهبود بخشیدن به وضعیت لرزه‌ای سازه‌های موجود است.در بهسازی لرزه‌ای سازه هدف، برابر ساختن ظرفیت سازه با نیاز لرزه‌ای است که می‌توان با افزایش ظرفیت سازه و یا با کاهش نیاز لرزه‌ای به این هدف رسید.

مقاوم سازی ساختمان

افزایش ظرفیت سازه با افزایش سختی و مقاومت آن امکان پذیر است که به آن مقاوم‌سازی می‌گویند. مقاوم‌سازی ساختمان با استفاده ا فرآورده‌ها و تکنولوژی‌های نوین ساختمانی مانند FRP و … قابل انجام است.
کاهش نیاز لرزه‌ای سازه نیز می‌تواند از طریق مختلف انجام شود مانند: افزایش شکل‌پذیری، کاهش جرم، کاهش نامنظمی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین طرح لرزه‌ای مانند استفده از جداگرهای لرزه‌ای، میراگرها و …

اجرایی و اقتصادی

در ارائه طرح بهسازی بایستی به دو مقوله اجرایی و اقتصادی بودن طرح توجه شود چرا که بهسازی لرزه‌ای حرکت بر لبه تیغ است.چنانچه طراح، در طرح خود از تمامی ظرفیت سازه استفاده نکرده باشد طرح توجیه اقتصادی خود را از دست داده و نوسازی بر بهسازی ارجهیت می‌یابد.لازم به ذکر است با استفاده از تحلیل‌های غیر خطی می توان از ظرفیت سازه به طور کامل استفاده کرد.

روش های بهسازی لرزه ای ساختمان

تقویت سازه ها

استحکام بخشی و تقویت سازه ها یکی از قدم های اساسی برای کاهش خسارات است . به عنوان مثال برای کاهش خسارات ناشی از زلزله که بخشی جداناپذیری از حوادث طبیعی است . به برنامه ریزی های بنیادی نیاز است.تجربه ثابت کرده است که حتی زلزله های کم شدت نیز تاثیرات مخربی بر سازه های تاریخی دارد. مقاوم سازی شامل یهسازی لرزه ای ساختمان های موجود ، و ایمن شدن تحت نیرو های احتمالی زلزله های آینده می باشد .رفتار لرزه ای ساختمان های موجود تحت تاثیر عدم کفایت سازه اصلی ، افت مقاومت مصالح قدیمی و فرسوده شدن المان های باربر در طول مدت عمر ساختمان می باشد.

نتیجه:

نوسازی کامل این ساختمان ها اکثرا به لحاظ مسائل مالی غیر ممکن می باشد . بنابر این بهسازی ساختمان های صدمه دیده و ندیده یک نیاز مبرم است .بهسازی لرزه ای شامل تقویت سازه می باشد و مقاوم سازی و بهسازی سازه بدون تجزیه ، تحلیل و محاسبات مهندسی و انجام آزمایشات متعدد امکان پذیز نمی باشد.

منبع: https://www.bastanpol.com/